Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De coachee kiest uit vrije wil voor coaching en is bereid alle pistes te onderzoeken en alle bronnen te gebruiken waarover zij/hij beschikt om har/zijn doelstellingen te bereiken. Zowel coachee als coach starten het traject met open geest en positieve ingesteldheid. De coachee aanvaardt eventuele tussentijdse opdrachten en taken.
 2. De belangrijkste doelstelling van de coach is de coachee helderheid, bewustzijnsverruiming en nieuwe inzichten te brengen in topics die de coachee zelf aangeeft. Wanneer de coach overtuigd is –om welke reden ook– de coachee niet verder te kunnen coachen, wordt dit tussen beide partijen besproken en kan de coaching worden afgerond of doorverwezen.
 3. De coach verklaart de opdracht porfessioneel te analyseren alvorens te starten en verbindt zich ertoe te handelen overeenkomstig de Standards of Ethical Conduct van de International Coach Federation.
 4. De coachee is er zich van bewust dat tijdens het traject nieuwe inzichten kunnen ontstaan die kunnen leiden tot beslissingen en keuzes die ingrijpende veranderingen en gevolgen kunnen hebben. Het is dan ook de coachee, en enkel de coachee, die in volledige vrijheid de beslissingen neemt en er de volle verantwoordelijkheid voor draagt. De coach kan en zal hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen gesteld worden.
 5. De coach garandeert absolute discretie en zal noch over de inhoud van de gesprekken, noch over voortgang en resultaten met derden communiceren. Alles wat tussen coachee en coach besproken wordt, is vertrouwelijk. Geen van hen beiden zal met vertrouwelijke informatie naar buiten treden. Alleen de coachee kan beslissen wat er van de coachinggesprekken naar anderen wordt gecommuniceerd en zal de coach hierover informeren.
 6. De coach zal in het kader van de discretie geen namen of referenties vrijgegeven.
 7. De coachee houdt zich correct aan de afspraken. Een coachingsessie kan per e-mail of sms ten laatste 48 uur voor aanvang van de sessie afgezegd worden. Bij laattijdige afzegging zal een forfaitair bedrag van € 150 worden aangerekend als opportunity cost. Indien de coachee zonder gegronde reden te laat opdaagt, wordt de sessie toch aangerekend vanaf het afgesproken tijdstip.
 8. Het basisuurtarief bedraagt € 160/u. Een sessie duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur. De eerste sessie wordt direct gefactureerd. Vanaf de tweede sessie wordt maandelijks gefactureerd, tenzij anders afgesproken. Het aantal sessies en de frequentie worden steeds op voorhand overlegd.
 9. De coachingsessies verlopen online (via Skype, Zoom, FaceTime, e.d.), telefonisch of live op afspraak op onze locatie in Brussel (Albert Desenfanslaan 15B6 in Schaarbeek). In het geval van online coaching op afstand zorgt de coachee ervoor dat dit in alle rust kan gebeuren. Het is belangrijk voor het welslagen van de coaching dat zowel de ruimte als de omstandigheden van die aard zijn dat de coaching op geen enkele manier kan gestoord worden. Een afgesloten stille ruimte, een goede technische verbinding en duidelijke afspraken met eventuele mensen in de omgevingen zorgen voor een verhoogde concentratie en een beter resultaat.
 10. Voor telefonische coaching zijn de kosten van het gesprek ten laste van de coachee. Zij of hij belt tijdig de coach op zodat de coaching stipt op het afgesproken tijdstip een aanvang kan nemen. Ook bij telefonisch coaching gelden de in punt 9 opgesomde voorwaarden omtrent de omgevingsfactoren voor een rustig, ongestoord en geconcentreerd gesprek.
 11. Het contract tussen coach en coachee is een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 12. Eventuele betwistingen over dit contract behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen en worden in de Nederlandse taal gevoerd.

Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑