Privacyverklaring

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is van essentieel belang. Wanneer we je persoonsgegevens verwerken, doen we dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. Via deze privacyverklaring willen we je duidelijkheid verschaffen over:

•  wie verantwoordelijk is voor de verwerking ( DEEL I)
•  welke verwerkingen wij juist doen ( DEEL II)
•  welke rechten jij hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III).

Je wordt vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten. Mocht er iets onduidelijk zijn, dan kan je contact opnemen via admin@denson.be

DEEL I – Verwerkingsverantwoordelijke

Eddy Johnson is de verantwoordelijke voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens. Bij eventuele vragen of voor de uitoefening van jouw rechten m.b.t. de gegevensverwerking, kan je contact opnemen met:

Eddy Johnson
Tweegezusterslaan 12
2100 Deurne
+32 (0)478 980 643
E-mail: ej@denson.be

DEEL II – Doeleinden van de verwerking

Ledenbeheer en klantenbeheer

Wanneer je een bestelling plaatst of je inschrijft of aanmeldt, verwerken wij jouw opgevraagde gegevens naarmate we die nodig hebben voor de correcte afhandeling van de vraag of bestelling waarop je intekende en/of voor boekhoudkundige verwerking. Binnen dat strikte kader worden je gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) waarmee wij samenwerken. Jouw gegevens worden 10 jaar bijgehouden aangezien juridische vorderingen op basis van overeenkomsten tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend. Daarna worden de betrokken gegevens gewist. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Indien dat uitzonderlijk toch het geval zou zijn, laten we je dit specifiek weten.

Promotionele doeleinden en direct marketing

Eddy Johnson zal je gegevens gebruiken in het kader van promotionele doeleinden en direct marketing acties om je informatie en aanbiedingen te bezorgen die jou mogelijks interesseren. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die we inschakelen om de direct marketing te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar.
Je hebt ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te melden via admin@denson.be terwijl ook in elke mailing die je ontvangt de mogelijkheid voorzien is om je voor die specifieke mailing uit te schrijven.

DEEL III – Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Uw rechten

Naast het recht om een eventuele toestemming die je hebt gegeven terug in te trekken, beschik je over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven).

Recht van inzage
Je hebt het recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken en zo ja, om inzage te krijgen in die gegevens. Je hebt eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van derden die uw gegevens via ons ontvangen.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing
Je hebt het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien:

• de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door ons werden verzameld;
• u een gegeven instemming heeft ingetrokken;
• u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
• de persoonsgegevens onrechtmatig door ons worden verwerkt;
• dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
• de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten aan een kind jonger dan 13 jaar.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om een beperking van verwerking te verkrijgen indien je de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en je je tegen het wissen van de gegevens verzet.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt het recht te vragen de gegevens die wij van jou hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door ons berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

Wij stellen alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op jouw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor je rechten en vrijheden, zullen wij jou onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Voor klachten over de verwerking van  persoonsgegevens, kan je terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑